Blog


April 2017

In maart verbleven dokters Herman Devriendt (chirurg), Pierre Lavry (anesthesist) en Jan Aerts (gynaecoloog) twee weken in Katako-Kombe (KK). Zij namen deel aan de 17e missie van Artsen Zonder Vakantie (AZV) in dat hospitaal, waarvan de twee eerstgenoemden er ter plaatse reeds heel wat achter de rug hebben, wat de kennisoverdracht en de contacten met de lokale gezondheidswerkers bevordert. Talrijke artsen uit omliggende ziekenhuizen (soms op > 300 km van KK) namen deel aan de vormingen en ingrepen. Er was zo’n toeloop aan patiënten dat niet iedereen kon geopereerd worden, maar een aantal kon na de missie door de best gevormde lokale artsen behandeld worden. Zoals gewoonlijk kwamen honderden vrouwen voor de gynaecologische consultaties. Instructies om bepaalde aspecten (hygiëne, organisatie van de diensten) werden doorgegeven. Uiteindelijk een geslaagde missie, maar iets te kort omwille van vervoersproblemen. Eind 2017 is een nieuwe missie AZV gepland. 

Follow up waterproject.

In 2016 werden een aantal acties ondernomen om de watertoevoer naar het ziekenhuis te garanderen. Hiervoor werden fondsen verzameld.

Er bestonden drie mogelijkheden: een boring uitvoeren op grote diepte, zeer grote citernes bouwen om tijdens het regenseizoen voldoende water te capteren om het droge seizoen te overbruggen, water oppompen vanuit een bron.

Het was de bedoeling in het najaar 2016 een expert te sturen naar Katako-Kombe om een evaluatie te verrichten en de beste keuze te maken; evenwel kon deze missie niet doorgaan omwille van een te onstabiele toestand en onzekere binnenlandse vluchten in Congo op dat ogenblik. Voorlopig is deze missie uitgesteld tot juli.

Evenwel heeft de Wereldbank (WB) intussen Katako-Kombe “ontdekt” en een studie laten uitvoeren om na te gaan of via een boring water zou kunnen opgepompt worden; zij zijn recent langs geweest en we wachten op hun rapport. Momenteel hebben ze wel afgezien van een boring, mocht deze zinvol zijn, tot de politieke situatie in Congo en ter plaatse rustiger wordt.

Het is evident dat we nu wachten op het rapport van de WB. Het heeft geen zin nog iemand uit te sturen als blijkt dat de WB zelf overgaat tot een waterboring.

Het geld dat we voor het waterproject via giften gekregen hebben houden we voorlopig op de rekening tot de WB een beslissing genomen heeft. Gaan zij over tot een boring kunnen we de giften gebruiken om een watertoren te bouwen en het water via een buizensysteem naar de verschillende ziekenhuisdiensten te brengen (de WB beperkt zich tot de boring). Mocht het advies van de WB negatief zijn zoeken we een andere oplossing en sturen onze expert uit.

Van zodra we meer nieuws hebben komt dit in de nieuwsberichten van de website.

Yves Kluyskens