Author: patrickbiliet


Mei 2024

Op 28 april werd in aanwezigheid van talrijke regionale beleidsleiders, vertegenwoordigers van het personeel van het ziekenhuis en van de gezondheidszone (Zone de Santé) van Katako-Kombe en de ganse bevolking van het dorp het gezondheidscentrum (centre de santé/CS) Lotola feestelijk ingehuldigd. Dit centrum was aan een volledige heropbouw toe gezien de ernstige staat van verval van het vorige gebouw.

Het CS Lotola werd door de vertegenwoordigers van de Gezondheidszone ook één van de vier gezondheidscentra uitgekozen en aan Memisa voorgesteld voor heropbouw op basis van de goede resultaten op gebied van beheer en de slechte staat van de gebouwen. De bouw van de drie andere is voor in 2025-2026 gepland. Dit jaar gaat op gebied van bouwwerken in Katako-Kombe de prioriteit naar een urgentiedienst op de campus van het ziekenhuis.

 

Zoals men op de foto’s kan zien heeft de bevolking van Lotola haar dank willen betuigen aan het zusterziekenhuis Maria Middelares (Gent) gezien de werken hoofdzakelijk werden gesponsord door financiële die de Medische Raad, de Raad van Bestuur en individuele ziekenhuismedewerkers ter beschikking stelden.

Yves Kluyskens

Januari 2024

Januari 2024 is een maand waar wij kunnen terugblikken op 2023.

In februari konden we met vier medewerkers van het ziekenhuis  Maria Middelares naar Katako-Kombe afreizen in het kader van het “Ziekenhuis voor Ziekenhuis initiatief” van Memisa. We maakten er kennis met onze lokale partners, konden het ziekenhuis en gezondheidscentra bezoeken en ons een goed idee vormen over het impact op de lokale gezondheidszorg van het Memisa project en van de jumelage tussen het Belgische en Congolese ziekenhuis. Hun ervaringen werden door elk van de deelnemers ook gedeeld met de talrijke aanwezigen op 3 september ter gelegenheid van de jaarlijkse bbq tvv het project, dat andermaal een groot succes kende.

Er werd in 2023 heel wat gerealiseerd in Katako-Kombe.

Vooreerst werd de klassieke steun aan basisgezondheidszorg (consultaties in het ziekenhuis en de gezondheidscentra, vaccinatie, moeder-en kindzorg, medicatiebeleid, evaluaties enz.) verder gezet.

Een nieuwe postoperatieve afdeling werd afgewerkt. Het gebouw voor de oftalmolgie, dat zware schade had opgelopen door een tornado, werd hersteld. Eén gezondheidscentrum in slechte staat werd volledig herop gebouwd, andere kregen rehabilitatiewerken.

Er werd het nodige materiaal aangekocht om 9 gezondheidscentra te voorzien van zonne energie. Na 10 jaar intensief gebruik werden de batterijen van de zonne energie installatie voor het ziekenhuis vervangen.

Medisch materiaal, waaronder bevallingstafels, werden voor gezondheidscentra aangekocht, evenals een electrocardiograaf en voor het laboratorium een elektroforesetoestel.

Voor elk van de 17 gezondheidscentra en de 43 gezondheidsposten werden fietsen gekocht.

Er werd ook een motor aangekocht, omgevormd tot motor-ambulance, omdat één van de twee originele motoren, na uitgebreid gebruik, end of life geraakte; het project dat patiënten met de motoren afhaalt in veraf gelegen dorpen redt veel levens, vooral obstetrische en pediatrische urgenties.

Een verpleegster kreeg een opleiding in echografie en een verpleger beëindigde zijn zes jaar studies in anaesthesie en kan nu full time aan het werk in de operatiezaal en de spoed. Er werd een couveuse aangekocht en een verpleger volgde een opleiding in het gebruik van dit toestel.

Met financiële middelen van de provincie Oost-Vlaanderen werden in drie  dorpen een bron beveiligd en kreeg de bevolking opleiding in waterhygiëne.

Artsen Zonder Vakantie organiseerde twee missies pediatrie, twee missies spoedgeneeskunde en verder één in ziekenhuishygiëne en onderhoud van medische toestellen; zij schonken ook materiaal aan deze diensten.

De Amerikaanse Ontwikkelingssamenwerking (USAID) schonk bedden, chirurgisch en ander materiaal aan het ziekenhuis en alle het nodige materiaal voor zes gezondheidscentra.

De bevallingen en keizersnedes in het ziekenhuis werden verder gesubsidieerd om de zwangere vrouwen toe te laten in veilige omstandigheden en nagenoeg gratis te bevallen, en hiermee de moedersterfte te doen dalen.

De hospitalisatiekosten van kinderen van extreem arme ouders bleef opgevangen door een fonds.

Globaal gezien mogen we dus terugblikken op een bijzonder goed jaar. Voor 2024 zijn ook een hele reeks activiteiten gepland, waarover later.

Deze realisaties waren mogelijk dank zij middelen die de Belgische Ontwikkelingssamenwerking ter beschikking stelde, maar ook voor een groot deel dank zij giften van Maria Middelares, de provincie Oost-Vlaanderen, service clubs, fondsen (waaronder de Jan Steyaert Stichting) en last but not least van talrijke enthousiaste privé sponsors die het project genegen zijn.

 

Wie het project (verder) wil steunen kan een bijdrage storten op het rekeningnummer BE79 8805 6167 7133  (BIC:BBRUBEBB)

van: Memisa Katako-Kombe en als mededeling toevoegen: 910/8000/00021

 

Dit jaar zal de jaarlijkse bbq tvv van het gezondheidsproject in Katako-Kombe doorgaan op zondag 1 september.

 

Yves Kluyskens

September 2023.

Op 3 september ging de 17e editie door van de BBQ ten voordele van het gezondheidsproject Katako-Kombe.


Voor de tweede maal had deze plaats op de terreinen van AZ Maria Middelares, dat in 2005 een jumelage
heeft aangegaan met het ziekenhuis in Congo en het sindsdien onafgebroken financieel en logistiek heeft gesteund.

De BBQ maakt deel uit van de sponsorevenementen die AZ Maria Middelares aanbiedt.

Het evenement was opnieuw een groot succes. Er daagde veel volk op en we konden eens temeer rekenen op talrijke vrijwilligers om de voorbereiding, het opzetten  van de tenten, de tafels, het geluid, de bediening enz. in goede banen te leiden. De ervaring van vorige edities heeft bijgedragen tot een perfecte organisatie. De saharatenten, die voor de eerste keer werden opgesteld, en het mooie weer kwamen de gezellige sfeer ten goede.
De opbrengst zal dit jaar gaan naar de uitbouw van de spoeddienst van het ziekenhuis in Katako-Kombe.

Yves Kluyskens

 

 

Juni 2023

Op 7 juni gaven de vierledige deelnemers aan de Ziekenhuis voor Ziekenhuis missie naar Katako-Kombe in februari, over de middag in de inkomsthal van Maria Middelares, een infosessie over hun ervaringen ter plaatse.

2023 wordt opnieuw gekenmerkt door capaciteitsversterkende missies en door vormingen van zorgverleners.

Tijdens de missie in februari gaf Kristin Neutjens een intensieve vorming in kinesietherapeutische technieken aan de lokale kinesist. Koen Derijckere evalueerde de werking van de apotheek van het ziekenhuis en deze van de gezondheidszone, die een zeer goede indruk nalieten; de verantwoordelijken kregen enkele nuttige tips. De samenwerking van Nathalie Pielaat met de lokale vroedvrouwen betekende een vruchtbare uitwisseling van ervaringen. Yves Kluyskens gaf een lezing over de epidemiologische transitie, die ook in Congo de ziektebeelden grondig aan het wijzigen is.

In maart had een missie pediatrie en biomedische techniek plaats van Artsen Zonder Vakantie (AZV). Zowel de dokters en het verplegend personeel in Katako-Kombe als de vrijwilligers van AZV waren erg opgetogen van de samenwerrking en resultaten. Dokter Sabine Bleyaert, die de missie leidde, uitte de wens nog verschillende keren te mogen terugkeren naar Katako-Kombe gezien de inzet van de lokale gezondheidswerkers en de positieve effecten die op termijn te verwachten zijn. Er volgt wellicht nog een tweede missie van AZV in het najaar, ditmaal in urgentiegeneeskunde.

Dokter Pius Wonga, lokale chirurg, volgde een opleiding in moeilijk te operen gevallen van gynaecologische fistels, een bevallingscomplicatie die spijtig genoeg nog (te)veel voorkomt in Congo; deze vorming ging uit van de ploeg van de Nobelprijswinnaar dokter Mukwege, waarvan zijn hospitaal een belangrijk referentiecentrum is hiervoor in subsahara Afrika.

Het diensthoofd van het laboratorium van het ziekenhuis, Louise Odungola, volgde in Kinshasa een opleiding in het gebruik van een toestel dat afwijkingen van rode bloedcellen perfect kan opsporen, zoals drepanocytose of sikkelcelziekte, die vooral bij kinderen heel zware akute verwikkelingen kan veroorzaken en tamelijk veel voorkomt in de streek. Het toestel werd nadien aangekocht en zal het enige zijn voor de ganse provincie Sankuru (driemaal de oppervlakte van België en ongeveer 1,3 miljoen inwoners…)

Na een onderbreking van drie jaar werd een nieuwe missie cataractoperaties verricht in juni onder de leiding van dokter Richard Hardi, die eerder reeds met dokter Herman Burvenich aan een dergelijke missie deelnam. In Katako-Kombe. Het is de bedoeling dat deze zich opnieuw jaarlijks zal herhalen.

Tegen het einde van het jaar zal een zeer goed gevormde en gemotiveerde verpleegkundige (VPK) in Kinshasa een opleiding van drie maanden in echografie starten. Momenteel verricht één dokter die techniek in Katako-Kombe, maar gezien de grote vraag is een aanvullende echografist nodig. We hebben ditmaal voor een VPK gekozen omdat VPKen veel stabieler zijn dan dokters, die dikwijls na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan naar “betere” oorden vertrekken.

Yves Kluyskens

Maart 2023

In februari had na vier jaar opnieuw een missie Ziekenhuis voor Ziekenhuis plaats naar Katako-Kombe. Het ziekenhuis Maria-Middelares werd vertegenwoordigd door Koen Derijckere, hoofdapotheker, Kristin Neutjens, kinesiste, Nathalie Pielaat, vroedvrouw en Yves Kluyskens, cardioloog en bezieler van dit jumelageproject ism Memisa sinds 2005.

We brachten de eerste dag door in Kinshasa waar we kennis maakten met het heel professionele team van Memisa en van Artsen Zonder Vakantie en werden ontvangen op de Belgische ambassade door dokter Eric Vanbeveren verantwoordelijk voor medische aspecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Congo.

De missie verliep heel vlot. De voorbereiding, het transport, de opvang door Memisa in Kinshasa en de organisatie ter plaatse verliepen perfect volgens schema, de ploeggest was optimaal. We konden met volle teugen genieten van de uitbundige ontvangst van de bevolking en het zorgpersoneel ter plaatse, zowel in het hospitaal als in de gezondheidscentra, (centres de santé), en in de scholen en de dorpen die we bezochten. We werden ook door de lokale autoriteiten hartelijk verwelkomd.

De missie liet elk van ons toe de hospitalisatiediensten te observeren die hen konden aanbelangen: de apotheek, de dienst kinesitherapie, het moederhuis, maar ook de logistiek, de hygiëne en het financieel beheer van het ziekenhuis.

Aan de hand van ppt-presentaties stelden de lokale partners de werking van de gezondheidszone en het ziekenhuis voor, waarna elk van ons toelichting gaf over Maria Middelares.

We kregen een ruime rondleiding van het ziekenhuis waarbij wij kennis maakten met de dokters en het gezondheidspersoneel en de verschillende diensten bezochten. Heel wat gebouwen zijn gebouwd, de stroomtoevoer via zonne energie gegarandeerd en medisch en rollend materiaal aangekocht dankzij giften van talrijke donoren uit onze contreien, en niet in het minst van Maria Middelares.

We volgden een stafvergadering van de dokters en de diensthoofden verpleegkundigen die het ziekenhuis driemaal per week organiseert om de moeilijke gevallen te bespreken, en stelden vast dat het om open en ernstige discussies gaat, waar elk de kans krijgt zijn mening te geven. Dit draagt ongetwijfeld bij tot een betere aanpak en opvolging van de patiënten.

Ook de belangrijke impact van een dertigtal missies van Artsen Zonder Vakantie, (waarvan meer dan twintig chirurgische missies olv dokter Herman Devriendt) op de capaciteiten van de lokale artsen en verpleegkundigen was duidelijk merkbaar. De dienst oftalmologie, volledig ingericht door dokter Herman Burvenich, gaf blijk van een belangrijke activiteit. Niet te verwonderen dat het ziekenhuis het label kreeg van “demonstratieziekenhuis” vanwege het Congolese ministerie van Volksgezondheid.

We konden kennis maken met de lokale cultuur tijden onze rondzwermingen in het gebied en ter gelegenheid van een theatervoorstelling door de lokale theatergroep van het ziekenhuis, die regelmatig stukken opvoert over gezondheidsthema’s in de omliggende dorpen.

Het motor-ambulanceproject, geïnitieerd met middelen van de provincie Oost-Vlaanderen, werd herhaaldelijk vermeld als een project dat talrijke levens redt dankzij het snelle transport van urgenties naar het ziekehuis (vooral kinderen en zwangere vrouwen). Dit project wordt beheerd door de Société Civile de Katako-Kombe, die     -onbezolgdigd- de bevolking van de regio vertegenwoordigt; dit project wordt grotendeels gefinancierd door het inzamelen van een kleine solidaire bijdrage van elke persoon die zich in de centres de santé voor behandeling aanbiedt. Eén van ons nam deel aan een samenkomst van deze werkgroep en kon vaststellen hoe democratisch deze verliep. Een nieuw project voor 2023 gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen werd besproken, met name de beveiliging van drie waterbronnen in de streek.

Kortom, het was een heel geslaagde missie en elk van ons keerde terug met een gevoel dat de samenwerking tussen beide ziekenhuizen in belangrijke mate bijdraagt tot de ontwikkeling van “gezondheidszorg met een ziel” in de regio Katako-Kombe.

We  zijn Memisa dankbaar voor de perfecte logistieke steun en de deskundige voorbereiding.

Yves Kluyskens

November 2022

In november 2022 werd een nieuwe postoperatieve afdeling geopend op de campus van het ziekenhuis in Katako-Kombe.

De bouw werd in belangrijke mate gesponsord door het zusterziekenhuis Maria Middelares Gent, in het bijzonder door de dokters.

Dit gebouw past in het kader van de verdere uitbouw van de dienst heelkunde sinds een volledig opgeleide chirurg, dokter Pius Wonga, sinds eind 2019 full time werkt in het ziekenhuis.

Er werd dit jaar ook een professioneel anesthesietoestel gekocht gezien in 2023 een gediplomeerde verpleegkundige anesthesist de dienst komt verstevigen.

Yves Kluyskens

September 2022.

Voor het ziekenhuis Maria Middelares (Gent) kwam het gezondheidsproject in Katako-Kombe (Congo) deze maand bijzonder in de kijker.

Op 8 september vierde het Hartcentrum zijn 30e verjaardag met de huidige en vroegere medewerkers. Het project in Congo, waarvan dokter Yves Kluyskens, ex-medewrker van het team als cardioloog, de bezieler is, werd herhaaldelijk belicht tijdens de feestelijke viering, kreeg vanwege het volledige team financiële steun en werd in een gemeenschappellijk schilderij vereeuwigd (zie foto).

Op 10 september, na drie jaar, ging de zestiende editie van de bbq tvv het project opnieuw door, en voor de eerste keer op de campus van Maria Middelares.

Talrijke personeelsleden namen deel aan de voorbereiding en zorgden voor het vlotte verloop van het evenement. Meer dan 500 deelnemers schoven aan tafel. Het mooie weer gaf nog een welkome schittering aan het sfeervolle gebeuren. De opbrengst gaat integraal naar het project.

Info over de bouw van een gebouw voor de technische dienst

“Met iets minder dan de helft van de opbrengst van de verkoop van het Katako-dagboek (info: klik hier: https://www.riks.be/Katako-Kombe/dagboeken-flyer-info.htm) én van de schilderijententoonstelling (klik hier: https://www.riks.be/Katako-Kombe/schilderijententoonstelling.html) is een meer dan noodzakelijk gebouw gebouwd voor de technische dienst van het ziekenhuis te Katako-Kombe. Tot recent hokte de technische dienst in een zeer klein lokaaltje van het administratief gebouw. De nieuwe technische dienst heeft een oppervlakte van 8 × 5 meter met annex een overdekte garagewerkplaats van 5 × 5 meter.

Bekijk de hier de aanbouw van de nieuwe technische dienst. https://www.riks.be/Katako-Kombe/werkplaats 202021.htm.

Met het resterende bedrag zal vermoedelijk enkele noodzakelijke instrumenten aangekocht worden voor het operatiekwartier.

Langs deze weg wil ik iedereen danken die hiertoe bijgedragen heeft door de aankoop van het Katako-dagboek en/of één of meerdere schilderijtjes.

Ik hou jullie op de hoogte.

Groeten,

Rik.”

Mei 2022

Recent verbleef ik twee weken in Katako-Kombe. Na drie jaar afwezigheid was het tijd om de resultaten te evalueren van het voorbije vijfjarenprogramma van Memisa en Artsen Zonder Vakantie en om het nieuwe programma 2022-26 ter plaatse voor te stellen. Ik was begeleid de verantwoordelijke bij Memisa in België voor de opvolging van het project, Virginia Napoli, en de medische coördinator van Memisa in Congo, dokter Jean-Clovis Kalobu.

Het werd een zeer grondige en professionele evaluatie. De conclusie van dokter Kalobu, die sinds lang de 25 analoge projecten opvolgt voor Memisa, was dat het ziekenhuis goed functioneerde en tot de allerbeste behoort; de evaluatoren waren onder de indruk van het niveau van het personeel, van de infrastructuur en van het beleid. Artsen Zonder Grenzen, die ter plaatse was omwille van een mazelenepidemie in de streek, was lovend over de organisatie van het ziekenhuis en het opleidingsniveau van het personeel van de kinderafdeling.

Dit is het resultaat van twintig jaar ononderbroken steun, talrijke opleidingen, missies van Artsen Zonder Vakantie, een strikte financiële opvolging, een langetermijn visie en de inzet en het enthousiasme van de lokale partners. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de jumelage tussen Maria Middelares Gent en het ziekenhuis van Katako-Kombe, de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, van stichtingen, service clubs en van zovele trouwe private donoren hebben dit mogelijk gemaakt. Deze steun blijft nodig willen wij het project verder uitbouwen. Prioritair dit jaar, naast de klassieke thema’s, zijn de bouw van een postoperatieve afdeling, het aanboren van drinkbaar water en een vervanging van de batterijen van het systeem op zonne energie van het ziekenhuis.

Het beheer van de gezondheidszone Katako-Kombe bleek de laatste jaren minder goed te scoren dan voordien. Hierbij ligt de hoofdoorzaak bij de lokale politici die een aantal van onze beste medewerkers hebben gemuteerd en vervangen door professioneel zwakkere personen; we zullen pogen via sensibilisering hieraan iets te veranderen. Het ziekenhuis heeft van dergelijke problemen veel minder last omdat het meer autonoom kan beslissen over aanwervingen en het beleid.

Het grootste probleem tijdens de missie was de erbarmelijke toestand van de wegen, quasi onbruikbaar omwille van de erosie door hevige regens; de verplaatsingen hebben ons veel tijd en energie gekost. De aanhoudende stortregens passen bij de klimaatverandering waarvan ook Afrika het slachtoffer is. Ik hoor de laatste jaren de lokale boeren toenemend klagen over de teloorgang van het stabiele patroon van afwisselende regen- en droge seizoenen, dat nu hun planning en oogsten overhoop gooit.

Yves Kluyskens

December 2021

Het einde van 2021 is in zicht. Voor velen was het opnieuw een moeilijk jaar, met nog veel onzekerheden naar de nabije toekomst toe.

Congo bleef andermaal grotendeels gespaard van de grootste ellende van de coronacrisis, vooral diep in het binnenland zoals de provincie Sankuru waar Katako-Kombe gelegen is, en waar, voor zover we kunnen achterhalen, geen enkel geval geregistreerd werd en wellicht is deze informatie juist. De vaccinatie verloopt in Congo heel langzaam, zelfs in de grootsteden o.m. omwille van allerhande complottheorieën. In Katako Kombe, en meer specifiek in het ziekenhuis, houdt men zich wel aan hygiënische maatregelen, die ook worden gedeeld met de gezondheidscentra en hoe dan ook als preventie voor andere aandoeningen nuttig kunnen zijn. Hiervoor werden vormingen gegeven en materiaal opgestuurd door Artsen Zonder Vakantie.

De regio had in 2020 te kampen met lokale politieke instabiliteit, maar in 2021 was het op dat vlak rustig.

De geplande activiteiten liepen grotendeels volgens plan door, ook omdat het binnenlands vervoer opnieuw normaal verliep, mits het stricte testen van al wie het vliegtuig opstapte om naar de regio te vliegen.

Er zijn ter plaatse degelijk opgeleide lokale gezondheidswerkers en administratief personeel die het ziekenhuis en de gezondheidszone goed beheren. De komst van een volwaardige chirurg, Pius Wonga, eind 2019 betekende een echte boost voor het ziekenhuis, dat meer en meer patiënten uit afgelegen regio’s aantrekt. Hij kon het ganse jaar beroep doen op een verpleegkundige die wij uitgestuurd hadden gedurende vier jaar om een opleiding in anaesthesie te volgen in Bukavu; intussen heeft hij een lokale verpleger opgeleid en kon terugkeren naar zijn opleidingsplaats om nog gedurende twee jaar een licentie te doen.  Twee dokters verlieten het ziekenhuis de laatste twee jaren en werden vervangen door jonge enthousiaste collega’s die o.m. de taal van de regio kennen. Dokter Marie-Hélène Ndjeka, medisch directeur van het ziekenhuis, vertrok eind van het jaar om een opleiding in Santé Publique te volgen aan de Universiteit van Kinshasa; na één jaar komt ze terug en we verwachten dat zij met de verworven kennis nog beter het ziekenhuis zal kunnen leiden.

Het werk in het ziekenhuis en de gezondheidscentra werd in het derde trimester grondig verstoord door een wekenlange staking van het zorgpersoneel in heel Congo die de lage, of voor velen zelfs onbestaande, staatslonen aanklaagden; spijtig genoeg bracht hun actie tot nu toe weinig verandering teweeg.

Met de middelen die ons ter beschikking werden gesteld werd meer onder geïnvesteerd in gespecialiseerd chirurgisch materiaal en in een beademingstoestel. Verschillende gezondheidscentra werden grondig gerehabiliteerd en er werden toiletten en douches gebouwd op de ziekenhuiscampus. Er werd een motor aangekocht voor de evaluatie van de gezondheidscentra. Het motor-ambulance project werd dankzij de aanschaffing van een tweede motor verder uitgebreid. De bevallingen en keizerssnedes werden verder gesubsidieerd om de zwangere vrouwen toe te laten in veilige omstandigheden en nagenoeg gratis te bevallen, de hospitalisatie van kinderen van te arme ouders werd opgevangen door een fonds enz. Monitoren, zuurstofconcentratoren en  medicatie werden aangekocht door Artsen Zonder Vakantie.

Onze jaarlijkse bbq diende voor de tweede maal op rij afgelast te worden. Maar we hebben gelukkig kunnen rekenen op heel veel solidariteit vanwege onze trouwe sympathisanten die onze oproep hebben beantwoord om toch het project financieel te steunen. Rik Neirynck, ex-ergotherapeut in Sint Jozef Gentbrugge, het partnerziekenhuis van Maria Middelares, en die acht maal op missie ging naar Katako Kombe zorgde met de verkoop van zijn geïllustreerd dagboek en van schilderijen van Willem Hoet, geschilderd op basis van foto’s die ter plaatse genomen waren tijdens onze missies, voor een flinke som geld, waarmee o.m. een  nieuw lokaal met garage voor de technische dienst wordt gebouwd. Ook dit jaar kleedde de barista koffiebar opnieuw het atrium van AZ Maria Middelares aan en er werden in het cafetaria ludieke koffiekopjes verkocht tvv het project.

Ook van de provincie Oost-Vlaanderen kregen wij een substantiële bijdrage. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft zopas haar steun verlengd aan het project voor een nieuwe termijn van vijf jaar.

Deze middelen, en niet in het minst de giften van zovelen, zullen ons waarschijnlijk toelaten de geplande activiteiten voor 2022 te kunnen verwezenlijken. Hieronder zijn drie belangrijke initiatieven voorzien, met name de bouw van een keuken voor de families (die voor het eten van de opgenomen patiënten moeten zorgen), de bouw van een nieuwe postoperatieve afdeling met aanpalende sanitaire bloc en de boring naar drinkbaar water voor het ziekenhuis.

Wij danken Memisa die het project professioneel beheert en opvolgt vanuit hun zetels in België en in Congo. Ook Artsen Zonder Vakantie, die dit jaar Congolese ploegen uitstuurde voor missies pediatrie, spoed en onderhoud van medisch materiaal.

Het zusterziekenhuis Maria Middelares Gent stuurde andermaal materiaal op en verleende een substantiële financiële hulp. Er werd in dat ziekenhuis verder gewerkt aan een geboortelijst project; dit laat toekomstige ouders toe aan familie en vrienden die een geschenk willen geven, voor te stellen (een deel) te schenken aan het moederhuisproject, waarvan hogerop sprake is. En bij te dragen tot een daling van de maternele complicaties en serfte.

We hopen dat in 2022 een inleefmissie zal kunnen doorgan met gezondheidswerkers van het Maria Middelares; van eerdere missies weten we dat zij na hun ervaringen ter plaatse de beste ambassadeurs zijn van het project.

Wie een gift wil doen op het project kan storten op

Memisa Katako-Kombe BE79 8805 6167 7133  met vermelding 910/8000/00021. Er volgt een fiscaal attest.

Wie geen fiscaal attest nodig heeft kan ook storten op

Jan Steyaert Stichting

BE 12 8900 1462 4092

referentie : Katako Kombe

 

Mede namens de Werkgroep Katako-Kombe wens ik jullie allen een rustig en veilig eindejaar en een hoopvol en solidair 2022 toe.

 

Yves Kluyskens