Author: patrickbiliet


Augustus 2017

Deze maand staat in het teken van de voorbereiding van de jaarlijkse bbq op 3 september ten voordele van het project. Talrijke vrijwilligers zijn reeds maanden in de weer om van die dag opnieuw een geslaagd feest te maken. We roepen alle fans en geïnteresseerden op om zich in te schrijven via de website (te vinden in de rubriek ‘activiteiten’ ) en campagne te voeren bij vrienden en familie om dit zinvol project te steunen door hun aanwezigheid op de bbq.

Juli 2017

Placide is een intelligente een betrouwbare  jongeman van Katako-Kombe. Sinds vijf jaar steunen we zijn studies in elektromechanica in Kinshasa. In 2015 behaalde hij het diploma ingenieur en doet momenteel nog twee specialisatiejaren. Het is de bedoeling dat hij nadien voor het project zou werken in Katako-Kombe: aankoop, onderhoud en herstelling van al wat met elektriciteit of mechaniek te maken heeft, maar ook opvolgen van de bouwwerken voor het project.

Een maand geleden werd Placide Lofukola door een wagen overreden in Kinshasa. Men vreesde voor een subdurale hersenbloeding. Uiteindelijk viel alles wel mee, maar verloor hij vier weken kostbare tijd om zijn examens in eerste zittijd voor te bereiden.  Pech, want het was de bedoeling dat hij tijdens zijn verlof allerhande klusjes zou kunnen doen in Katako-Kombe. Maar we zij zeker dat hij zijn jaar in tweede zit zal redden en hij heeft beloofd dan toch nog de geplande werken uit te voeren.

Juni 2017

De BAD (Banque Africaine de Développment, een onderdeel van de Wereldbank) heeft, na studie van de ondergrond in Katako-Kombe, beslist boringen uit te voeren om een deel van de stad te voorzien van drinkbaar water, in het bijzonder het hospitaal. Deze actie past in het kader van een intensieve campagne die wij ook hier het laatste jaar gevoerd hebben om fondsen te verzamelen om het hospitaal het ganse jaar door te voorzien van (drinkbaar) water. De gelden die wij hiervoor ingezameld hebben zullen ons toelaten een watertoren te bouwen om het water naar de verschillende diensten in het ziekenhuis aan te brengen. Mocht de Wereldbank beslissen ook dit te financieren zullen de giften aangewend worden om het elektriciteitsnet op zonnepanelen, dat momenteel het operatiekwartier en het moederhuis dekt, uit te breiden naar alle diensten.

 

Yves Kluyskens

Mei 2017

Het hospitaal van Katako-Kombe meldt ons dat zij een tandarts, gediplomeerd aan de Universiteit van Kinshasa (UNIKIN) heel recent in dienst hebben genomen. Er is een grote vraag van de bevolking naar een tandarts. In een eerste tijd zal hij gebruik maken van basismateriaal dat het project eerder ter beschikking had gesteld van een potentiële tandarts. We zullen zijn activiteiten na enkele maanden evalueren en dan beslissen of het zinvol is een meer professioneel kabinet te installeren.

April 2017

De Wereldbank heeft in het bureel van de administratie van de Gezondheidszone Katako-Kombe (het zogenaamd Bureau Central de la Zone de Santé, op de campus van het ziekenhuis gelegen) een zeer performante internetinstallatie geplaatst. Tot nu toe verliep de communicatie met ons soms erg moeilijk, omdat afhankelijk van een antenne die slechts enkele uren per dag functioneel was (meestal ’s nachts!). Voor het opsturen van rapporten of foto’s was men verplicht zich te verplaatsen naar Lodja, op 150 km van Katako-Kombe, om een internetconnectie te vinden. Dit kan voortaan vanuit Katako-Kombe zelf. We zullen voortaan ook via skype met onze partners kunnen communiceren.

April 2017

In maart verbleven dokters Herman Devriendt (chirurg), Pierre Lavry (anesthesist) en Jan Aerts (gynaecoloog) twee weken in Katako-Kombe (KK). Zij namen deel aan de 17e missie van Artsen Zonder Vakantie (AZV) in dat hospitaal, waarvan de twee eerstgenoemden er ter plaatse reeds heel wat achter de rug hebben, wat de kennisoverdracht en de contacten met de lokale gezondheidswerkers bevordert. Talrijke artsen uit omliggende ziekenhuizen (soms op > 300 km van KK) namen deel aan de vormingen en ingrepen. Er was zo’n toeloop aan patiënten dat niet iedereen kon geopereerd worden, maar een aantal kon na de missie door de best gevormde lokale artsen behandeld worden. Zoals gewoonlijk kwamen honderden vrouwen voor de gynaecologische consultaties. Instructies om bepaalde aspecten (hygiëne, organisatie van de diensten) werden doorgegeven. Uiteindelijk een geslaagde missie, maar iets te kort omwille van vervoersproblemen. Eind 2017 is een nieuwe missie AZV gepland. 

Follow up waterproject.

In 2016 werden een aantal acties ondernomen om de watertoevoer naar het ziekenhuis te garanderen. Hiervoor werden fondsen verzameld.

Er bestonden drie mogelijkheden: een boring uitvoeren op grote diepte, zeer grote citernes bouwen om tijdens het regenseizoen voldoende water te capteren om het droge seizoen te overbruggen, water oppompen vanuit een bron.

Het was de bedoeling in het najaar 2016 een expert te sturen naar Katako-Kombe om een evaluatie te verrichten en de beste keuze te maken; evenwel kon deze missie niet doorgaan omwille van een te onstabiele toestand en onzekere binnenlandse vluchten in Congo op dat ogenblik. Voorlopig is deze missie uitgesteld tot juli.

Evenwel heeft de Wereldbank (WB) intussen Katako-Kombe “ontdekt” en een studie laten uitvoeren om na te gaan of via een boring water zou kunnen opgepompt worden; zij zijn recent langs geweest en we wachten op hun rapport. Momenteel hebben ze wel afgezien van een boring, mocht deze zinvol zijn, tot de politieke situatie in Congo en ter plaatse rustiger wordt.

Het is evident dat we nu wachten op het rapport van de WB. Het heeft geen zin nog iemand uit te sturen als blijkt dat de WB zelf overgaat tot een waterboring.

Het geld dat we voor het waterproject via giften gekregen hebben houden we voorlopig op de rekening tot de WB een beslissing genomen heeft. Gaan zij over tot een boring kunnen we de giften gebruiken om een watertoren te bouwen en het water via een buizensysteem naar de verschillende ziekenhuisdiensten te brengen (de WB beperkt zich tot de boring). Mocht het advies van de WB negatief zijn zoeken we een andere oplossing en sturen onze expert uit.

Van zodra we meer nieuws hebben komt dit in de nieuwsberichten van de website.

Yves Kluyskens

Maart 2017

Dokter Yves Kluyskens is deze maand voor evaluatiebezoek geweest in Katako-Kombe. Hij heeft ook de grote lijnen uiteengezet van het nieuwe project van Memisa-AZV dat tot 2021 zal lopen.

Hij heeft hij kunnen vaststellen dat het gezondheidsproject het laatste jaar flink gevorderd is. Recent werden zowel de gezondheidszone als het ziekenhuis eens temeer uitgeroepen tot de meest performante in de provincie Sankuru.


Het ziekenhuis kent zichtbaar een grote toevloed van patiënten uit alle uithoeken van deze provincie met een oppervlakte van driemaal die van België. Deze gunstige evolutie is te danken aan een sterke lokale ploeg  en de steun van en de samenwerking met  de Belgische ngo’s Memisa-AZV en O^ORL. In 2016 werden het operatiekwartier en het moederhuis in ism Energie Assistance voorzien van zonne-energie, waardoor deze diensten op gebied van stroomtoevoer nu autonoom kunnen werken. Er werd ook gestart met een spoedopname.Hij vond ter plaatse een grote hoeveelheid goed bruikbaar medisch materiaal en uniformen, die vanuit het ziekenhuis Maria Middelares Gent waren opgestuurd.

Januari 2017

Van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) kregen we het goede nieuws dat de steun aan het gezondheidsproject in Katako-Kombe voor vijf jaar (2017-21) wordt verlengd, zowel via Memisa als AZV (Artsen Zonder Vakantie). De gezondheidszone Katako-Kombe wordt door hen zelfs erkend als demonstratiezone voor het project bij Memisa, wat een aantal belangrijke positieve implicaties heeft op budgettair en organisationeel vlak. De beide ngo’s Memisa en AZV zullen vanaf 2017 ook intensief samenwerken, o.m. in de Democratische Republiek Congo.

December 2016.

Ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe polikliniek op de campus St Jozef van Maria Middelares (in Gentbrugge) gaf dokter Herman Devriendt een voordracht over de activiteiten van Artsen Zonder Vakantie in Katako-Kombe en over het impact van het jumelageproject tussen het ziekenhuis in Congo en Maria Middelares. Er waren heel wat geïnteresseerden aanwezig waaronder directieleden, dokters, verpleegkundigen en secretaressen van het ziekenhuis, huisartsen, persmensen.

November 2016

Vanuit het ziekenhuis van Katako-Kombe wordt ons gemeld dat het materiaal dat maanden geleden werd opgestuurd ter plaatse is aangekomen. Het gaat om nagenoeg een volle container allerhande materiaal in goede staat dat we konden recupereren in Maria Middelares na de verhuis van de diensten naar de nieuwbouw: monitoren, defibrillator, chirurgisch materiaal, mayotafels, krukken, serumstaanders, roltafels, kasten enz. Ze zijn ons heel dankbaar hiervoor.